نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387

محمد صادق ضیائی؛ مجتبی امیری؛ محسن ابراهیمی