شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از اصلاحات اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشورها، حرکت به سوی «بودجه‌ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت‌ها تأکید می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد که این اصلاحات در سطح محدودی اجرا می‌شود و این امر سئوالات فراوانی را ایجاد می‌کند که چرا تعداد کمی از دولت‌ها، «بودجه‌ریزی عملیاتی» را به‌طور کامل اجرا می‌کنند و چه نیازمندی‌های وجود دارد که اجرای کامل را تضمین نماید. ‌برای شناسایی موانع اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه تهران از مدل «شه» استفاده گردیده است که نه عامل کلی موثر در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را احصاء کرده است که این عوامل عبارتند از: ‌توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی، توانایی نیروی انسانی، اختیار سازمانی، اختیار قانونی، اختیار رویه‌ای، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی‌در این تحقیق وضع موجود این عوامل در دانشگاه تهران با نظرسنجی از مدیران دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عواملی که وضعیت مناسبی نداشتند به‌عنوان مانع اجرای بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Impediments on Establishment of Performance Based Budgeting in the Tehran University

چکیده [English]

One of the recent reforms in countries budgeting system is movement to performance-based budgeting that focuses on governments' performance appraisal. But available evidences imply, this reform is slightly done. This problem creates many questions about why a few countries implement performance-based budgeting completely and what governments require in order to assure complete implementation.
In this research, shah model has been used, in order to identify barriers of implementing performance-based budgeting in Tehran University. This model considers nine factors affecting performance-based budgeting implementation that are as following: Performance Evaluation Ability, Technical Ability, Personnel Ability, Organizational Authority, Legal Authority, Procedural Authority, Political Acceptance, Managerial Acceptance and Incentive Acceptance
In current research, existing status of these factors was surveyed by polling university managers and factors having bad status, were identified as a barrier of implementing performance-based budgeting in Tehran University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative Efficiency
  • performance appraisal
  • Performance based budgeting
  • Public budgeting