دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22059/acctgrev.2023.346709.1008710

داریوش فیروزی؛ رسول برادران حسن زاده؛ رضوان حجازی؛ مهدی زینالی


وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22059/acctgrev.2023.344267.1008692

شهناز مشایخ؛ زهره حیدری؛ مهناز محمودخانی


پیش‌بینی اظهار نظر حسابرس با استفاده روش فرا ابتکاری الگوریتم چرخه آب: و مقایسه آن با روش رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22059/acctgrev.2022.332694.1008607

محمد مرادی؛ سید عزیز سیدی؛ هادی اسکندر


درآمد موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/acctgrev.2022.336150.1008637

سهراب حسین زاده؛ محمد مرادی


تأثیر فرهنگ نوآوری گرا بر کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22059/acctgrev.2023.339692.1008659

سید حسین سجادی


بررسی عوامل موثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/acctgrev.2023.351047.1008758

شهرام عموزاد مهدیرجی؛ یداله تاری وردی؛ روح الله رجبی


چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/acctgrev.2023.345880.1008707

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فهیمه حسنی


طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشاء» در گزارش تفسیری مدیریت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22059/acctgrev.2023.350559.1008745

محمد نمازی؛ ساسان خادمی


طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.22059/acctgrev.2023.350566.1008746

محمدرضا مهربان پور؛ علی سوری


الگوی ارتقاء آموزش رشته حسابداری، در آموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22059/acctgrev.2023.352494.1008770

حسین ناصری؛ غلامرضا کرمی؛ رضوان حجازی