نویسنده = دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1382

دکتر محمد عرب مازار یزدی؛ کاترین رادمهر