نویسنده = �������������������� ����������
وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 311-340

10.22059/acctgrev.2023.344267.1008692

شهناز مشایخ؛ زهره حیدری؛ مهناز محمودخانی


طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی

دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 287-310

10.22059/acctgrev.2022.337562.1008645

علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی فعال قیومی؛ مهناز محمودخانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ منا پارسایی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ آمنه خدیور