نویسنده = Zahra Taheri
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 109-126

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا طاهری