نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 4
2. رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

محمد کاشانی پور؛ علی رحمانی؛ سید مهدی پارچینی پارچین


3. حسابداری رفتاری

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373

علی رحمانی


4. حسابداری مزایای پایان خدمت

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

علی رحمانی