رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت‌‌ها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

طبق "فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه"، مدیران شرکت‌های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه‌گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می‌کنند و کیفیت سود را کاهش می دهند. در این تحقیق، ما با استفاده از سه مشخصه پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرآیند تعهدی و شیوع مدیریت سود به بررسی تفاوت کیفیت سود 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تأثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود شرکت‌ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که پایداری اقلام تعهدی شرکت‌ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است، اما خطای برآورد اقلام تعهدی و شاخص های مدیریت سود شرکت‌ها پس از درج در بورس با قبل از آن تفاوت معناداری ندارد. بنابراین با توجه به کاهش پایداری اقلام تعهدی که به مثابه کاهش کیفیت سود می باشد، یافته‌های این تحقیق با فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه ناسازگار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earning Quality and Listing Companies in TSE

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani
  • Masoud Gholamzadeh
چکیده [English]

The "opportunistic behavior” hypothesis posits that listed companies have lower earnings due to management intervention in the earnings process as a result of capital market pressure as well as their own interest. We identify three attributes associated with the notion of earnings quality including persistence and estimation error of accruals and prevalence of earnings management. We compare earning quality of 40 companies before and after being listed in TSE during 1381-1387(2003-2009). This paper illustrates the effects of public ownership on earning quality. We test the three hypotheses using regression, paired sample T test and wilcoxon techniques .The results show that persistence of accruals are decreased after listing the companies, but estimation error of accruals and prevalence of earnings management have no significant difference. The results are consistent with the “opportunistic behavior” hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Earning quality
  • Earnings management
  • Opportunistic Behavior Hypothesis
  • Tehran Stock Exchange