نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده


محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385

محمد عرب مازار یزدی؛ بیتا مشایخی؛ افسانه رفیعی


الگوهای علمی حسابداری

دوره 1، شماره 1، مهر 1371

محمد عرب مازار یزدی