دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 1000139، تیر 1374 (12و13)