دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 1000134، زمستان 1372 (6و7) 
4. گزارش دهی مالی به کارکنان

امیر پوریانسب؛ عبدالرضا تالانه