نویسنده = رستمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی