نویسنده = جمشیدیان، دکتر مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1382

دکتر محسن دستگیر؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ عباس جدیدی