نویسنده = امیدعلی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

دکتر محسن دستگیر؛ محسن امیدعلی