بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری. تهیه اطلاعاتی مربوط. به موقع و قابل اتکاء برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها. هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید. متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی - در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33- FASB در آمریکا و 16-SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است. با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران : عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی. ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت ها. افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی. فزونی هزینه حسابداری تورمی بر درآمد آن. عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the primary objectives of an accounting system is providing relevant, timely and reliable information for the users of such information. The traditional accounting system to provide such information is historical cost accounting, since historical cost accounting system meets the reliability and objectivity criteria.
When inflation brought about inconsistency in economic structure of developed countries, accounting and economics scholars tried to find a solution to the problem. Accountants, by providing accounting standards such as FASB-33 in the US and SSAP-16 in the UK, managed to ease the problem to certain extent.
This study tries to analyze the obstacles in exercising inflation accounting in Iran. For this reason five main and two controlling hypotheses are set up. The findings indicate that unfamiliarity with inflation accounting by chief accountants, not having comprehensive price change indices, having to pay tax on revaluation of fixed assets, incremental costs of inflation accounting over its benefits, not having government supports are the main obstacles in the way to exercise inflation accounting in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Inflation accounting
  • Price changes
  • Replacement costs