نویسنده = قیطاسوند، دکتر محمود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر محمدحسین قائمی؛ دکتر محمود قیطاسوند؛ محمود توجکلی