نویسنده = فاتح گوش، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-220

محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش