نویسنده = شجاعی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 17-48

احمد احمدپور؛ محمد کاشانی پور؛ محمد رضا شجاعی