نویسنده = رضا پور، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور