رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی‎ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه می‎کند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به‎منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب و فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Ownership and Stock Liquidity: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • ali rahmani 1
  • Seyyed Ali Hosseini 2
  • Narges Rezapour3 3
چکیده [English]

Regarding the critical role of liquidity in asset price discovery, sharing of financial risk and transaction costs reduction, it is important to know about the effective factors. This study offers evidences about the role of institutional ownership in the stock liquidity. In this research, for separating various impacts of institutional ownership, we used two measures as institutional ownership level and concentration. The level of institutional ownership is the proxy of trading and monitoring activity and the concentration of such ownership is the proxy of adverse selection and free float share reduction. We defined 15 different trading and information liquidity measures. Considering sampling limitations, we examined 138 corporations, from 1384 to 1388. We utilized linear multivariable regression to test our research hypothesis. The results indicate that liquidity is positively related to institutional ownership level; but institutional ownership concentration has a significant negative effect on stock liquidity. The finding is true about both trading measures including trading volume, free float share percentage and Amihud measure and also information measures like bid-ask spread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Information Asymmetry
  • Institutional Ownership
  • Stock liquidity