نویسنده = شفیعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388

عبدالمهدی انصاری؛ حسین شفیعی