نویسنده = سیدی، سیدعزیز
تعداد مقالات: 1
1. نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388

علی ابراهیمی کردلر؛ سیدعزیز سیدی