نویسنده = قاسمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. حسابداری مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387

ویدا مجتهد زاده؛ سیدحسین علوی طبری؛ زهرا قاسمی