حسابداری مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری

نویسندگان

چکیده

این تحقیق، به پیش‌بینی بازده آتی سهام با استفاده از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و تغییرپذیری سری‌های زمانی این نسبت (هم در سطح شرکت و هم پرتفوی) می‌پردازد.‌ ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر‌اساس مدل اولسون (1989) و رابطه مازاد تمیز محاسبه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 130شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379تا1384 می‌باشد. ‌نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما قدرت توضیح‌دهندگی این نسبت، در سطح پرتفوی قوی‌تر و با اهمیت‌تر از سطح شرکت می‌باشد. هم‌چنین نتایج، نشانگر وجود رابطه معنی‌دار، بین تغییر‌پذیری سری‌های زمانی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر سهم با بازده آتی همان سهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clean Surplus Accounting: Value Relevance of Book Value and Earnings

چکیده [English]

This study attempts to predict future stock returns by return on owner’s equity ratio (ROE) namely, earning to equity book value ratio and its variability both in company level and in portfolio level.
Calculation of owner’s equity is based on Ohlson’s (1989) model and clean surplus relation (CRS). The research of the statistical population includes 130 of companies listed in Tehran Stock Exchange during 1379 to 1384.
The research results show that there is a significant relationship between ROE and future stock return. But, the explanatory power of the ROE is stronger and more significant in portfolio level than company level.
Also, the results indicate existence of a significant relation between variability of the time series ROE of a stock and the future return of that stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clean surplus
  • Return on owner’s equity
  • Stock Return