نویسنده = حاجیان، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387

محسن خوش‌طینت؛ نجمه حاجیان