تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی واکنش سرمایه‌گذران در پی اعلام افزایش سود تقسیمی از طرف شرکت است. با توجه به این که واکنش سرمایه‌گذران به صورت تصمیمات خرید، فروش و نگه‌داشت سهام، نهایتاً در حجم معاملات سهام منعکس می‌شود، حجم معاملات سهام برای دوره‌های زمانی مختلف پس از اعلام افزایش در تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های مالی 1379 الی 1384 مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول تأثیر افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین با مقدار ثابت بررسی شد و در فرضیه دوم رابطه درصد افزایش سود تقسیمی و درصد تغییرات حجم معاملات با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات سهام مؤثر است. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد که عکس‌العمل سرمایه‌گذران نسبت به خبر افزایش تقسیم سود، عکس‌العملی کوتاه مدت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor Behavior The Effect of Dividend Increase on Investor Behavior

چکیده [English]

In this article we investigate the investor reaction to dividend increases. because of the investor reaction ( buy, sale or saving of stock) reflect by trading volume, we study the trading volume in different period after the announcement of dividend increase for firms listed in Tehran stock exchange from 1379 to 1384.
In first hypothesis the effect of dividend increases on trading volume was investigated using one-sample test.in second hypothesis using Correlation and Regression method, rellation between percent of dividend increases and percent of trading volume changes was investigated.
The result of this study implies that dividend increase effect on stock trading volume. The result also interpret the investor reaction to dividend increase is a shot term reflex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend
  • Investor behavior
  • Trading volum
  • Ttransaction size