نویسنده = محمدصادقی،
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشهای کاربردی در حسابداری

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

محمدصادقی