نویسنده = نیا، ناصر ایزدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

ناصر ایزدی نیا