نویسنده = اصل، موسی بزرگ
تعداد مقالات: 4
3. ماهیت اندازه گیری در حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

موسی بزرگ اصل