نقش حسابرس مستقل در جامعه: رویکردی جدید برای کاهش فاصله انتظارات (تصورات)

نویسنده

چکیده

بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسوولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی در باره نقش و محدودیتهای حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان،‌ حسابرسان برای شناخت بهتر استفاده کنندگان و رفع نارساییهای فرایند گزارشگری باید گامهای لازم را بردارند. در این مقاله پیشنهاد شده است که به جای تغییر ساختار گزارش حسابرسی فعلی،‌ یک یادداشت مکمل (آموزشی) درباره نقش و محدودیتهای حسابرسی به عنوان پیوست گزارش حسابرسی متشر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-