نویسنده = آزاد، دکتر علی نیکخواه
تعداد مقالات: 4
3. قانون ها و قانونماهای حسابداری

دوره 7، شماره 1، پاییز 1377

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ جواد رضازاده


4. عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ حمیدرضا قناد