نویسنده = مهدی صفری گرایلی
طراحی مدلِ حسابداری دادگاهی: تحلیل داده‌بنیاد و فرایند رتبه‌بندی تفسیری

دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 546-585

10.22059/acctgrev.2022.337365.1008644

علی محمد خانکی؛ علی اکبر فرزین فر؛ مهدی صفری گرایلی؛ میثم عرب‌زاده