نویسنده = ���������� ��������������������� ��������