نویسنده = محمد علی باقرپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین دو بُعد شکاکیت و بی‌طرفیِ تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 173-192

جواد رجبعلی زاده؛ رضا حصارزاده؛ محمد علی باقرپور