نویسنده = ُسید کاظم ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 415-434

ُسید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی