نویسنده = علی ابراهیمی کردلر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 137-154

علی ابراهیم کردلر؛ موسی جوانی قلندری


2. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد