نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‎های حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی

دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 333-352

10.22059/acctgrev.2016.59779

یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محمد فرهمند سیدآبادی


بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمۀ حسابرسی

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 363-384

10.22059/acctgrev.2015.55660

یحیی حساس یگانه؛ مسعود حسنی القار؛ محمد مرفوع


رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

یحیی حساس یگانه؛ کاوه آذین‌فر