رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران

چکیده

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش‎های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به‎دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش‎ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش‎ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به‎عمل آورد. او در بررسی‎های خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به‎دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به‎همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به‎دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‎گیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسه‎ی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‎های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام می‎شود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل‎های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Audit Quality and Auditor Size

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Kaveh Azinfar 2
چکیده [English]

To improve in understanding audit quality, multiple researches were performed to obtain a better understanding for this concept to determine the relationship between audit quality and other variables. One of the variables which its relationship with audit quality was reviewed in many research, is auditor size. One of the first researches in this respect was performed by De Angelo in 1981. In his studies, he concluded that there is a positive relationship between audit quality and auditor size .In the present research, the researchers seek to study the relationship between audit quality and auditor size in Iran. In this study, Iranian certified public audit firms as small audits and audit organization, due to having many personnel and oldness, is considered the big audit. To study the quality, researchers, criterion, the comparison of discovered and reported misstatements in audit reports are performed by separating it into five kinds of misstatements by comparing the current year audit report and statement of retained earning in the future year. The method used is dichotomy research and the statistical analyses performed in this research indicate a meaningful and inverse relationship between audit quality and auditor size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Misstatement.
  • Audit organization
  • Auditor Size
  • Audit Quality
  • Iranian Certified Public (IACPA) Audit Firms