نویسنده = محمود قاضی طبا طبائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

رضا تهرانی؛ محمود قاضی طبا طبائی؛ سید احمد خلیفه سلطان