نویسنده = مکرمی، ید ال
تعداد مقالات: 1
1. نگرش رفتاری در ایجاد تئوری حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

ید ال.. مکرمی