نویسنده = آذرسا، سید هاشم پور
تعداد مقالات: 1
1. تحقیقات اثباتی در حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

سید هاشم پور آذرسا