نویسنده = طاهری، دکتر محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر روش شناختی حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

دکتر محمد رضا طاهری