نویسنده = میرالماسی، سید قاسم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم تصنعی سرمایه در گردش

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

سید قاسم میرالماسی