نویسنده = نیت، محسن خوش طینت نیک
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی 10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

اصغر سجادی؛ محسن خوش طینت نیک نیت


2. حسابداری مسئولیت های اجتماعی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

محسن خوش طینت نیک نیت