نویسنده = علوی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی موجودی ها

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373

معصومه علوی