نویسنده = نژاد، محمد حسین کاکوئی
تعداد مقالات: 1
1. حسابداری مدیریت : گذشته ، حال و آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371

محمد حسین کاکوئی نژاد