نویسنده = قاسمی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1384

یحیی حساس یگانه؛ محسن قاسمی