نویسنده = قناد، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ حمیدرضا قناد