افزایش یادگیری حسابداری به‌وسیله نقشه‏ مفهومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 مربی، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش بین رشته‌ای (حسابداری و روان‌شناسی) حاضر با هدف بررسی تأثیر نقشه مفهومی به‌عنوان یک ابزار روان‌شناسی که با شاخص‌های‏ استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری هم‌خوانی دارد، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 انجام شده است.
روش: در این پژوهش از فن پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع‌آوری داده‌ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس (آنکوا) برای آزمون داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 مؤسسه آموزش عالی زند شیراز در نیم سال تحصیلی اول و دوم سال‌های 1396 و 1397 است. انتخاب نمونه آماری بر اساس جامعه در دسترس بود و در مجموع 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) از دو گروه حسابداری میانه1 انتخاب شدند و نمره پایان ترم دانشجویان به‌عنوان شاخص یادگیری مد نظر قرار گرفت. شایان ذکر است که مدرس هر دو گروه یکی از پژوهشگران بود.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمره‌های پیش‌آزمون تأثیر معناداری بر نمره‌های پس‌آزمون ندارند. از طرف دیگر، مقدار سطح معناداری آزمون آنکوای گروه‌ها برابر با صفر شد، بنابراین مشخص می‌شود که بین نمره‌های پس‌آزمون (نمره‌های یادگیری) گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. به‏ بیان دیگر، تفاوت یادگیری در نمره‌های پس‌آزمونِ گروه‏ آزمون (نقشه مفهومی) نشئت گرفته از نمره‌های پیش‌آزمون (دانش اولیه دانشجویان) نیست، بلکه از نقشه مفهومی نشئت گرفته است.
نتیجه‌گیری: نقشه مفهومی با شاخص مهارت‌های ذهنی مطابقت دارد و ابزار مناسبی برای ارتقای یادگیری معنادار مفاهیم حسابداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Accounting Learning Through Concept Map

نویسندگان [English]

  • shokr allah khajavi 1
  • Kazem Nahas 2
1 Prof. in Accounting, Faculty of Management, Economic and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Instructor, Department of Accounting, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: This paper is an interdisciplinary study (accounting and psychology) aimed at examining the impact of concept map as a psychological tool that is consistent with the skill index in accordance with International Accounting Education Standards, on the learning of intermediate accounting students.
Methods: This study is a semi-experimental research which has been conducted by pre-test, post-test, and analysis of Covariance (ANCOVA). The statistical population of this study includes all the students of Zand Institute of Higher Education in Shiraz in the educational year 2017-2018. The samples were selected according to the available population. In this study, students were divided into one experimental and one control group (35students in the experimental group and 35 students in the control group). The final exam score of students is considered as their learning score.
Results: The results show that pre-test scores have no influence on post-test scores.On the other hand, the significant level of ANCOVA test of the groups equales to zero. Therefore, there is a significant difference between post-test (learning) scores. In other words, the learning difference in the post-test scores of the test group (concept map) are not due to the pre-test scores (basic knowledge of the students), but are the result of a concept map.
Conclusion: Concept map corresponds to the intellectual skills index and is an appropriate tool to improve the meaningful learning of accounting concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept map
  • Meaningful learning
  • Intermediate accounting
اسماعیلی کیا، غریبه؛ نجف نیا، سمیه؛ اوشنی، محمد (1398). بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای تئوری نمایندگی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 169-192.
بدری، احمد (1372). رویکرد فلسفی در آموزش حسابداری. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 2(3)، 5-23.
بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه؛ صالحی، مهدی (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 457-478.
پیری، موسی؛ مصرآبادی، جواد؛ عزیزی، حمزه (1396). اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر یادداری و در‌‌ک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی. نشریه پژوهش در برنامه‎ریزی درسی، 14(28)، 91-99.
تقی‎زاده، محسن؛ فتحی‎آذر، اسکندر؛ آذربخش، مسلم (1397). تأثیر آموزش به کمک نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست‎شناسی دانش‎آموزان سال سوم متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد. نشریه پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 15(32)، 182-190.
ثقفی، علی؛ محمدزاده نوین، عادل؛ رویایی، رمضان‏علی (1371). اعتلای آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد: بررسی مورد ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 1(1)، 80-90.
ریحانی، ابراهیم؛ بخشعلی‏زاده، شهرناز؛ استادی، مریم (1391). تأثیر کاربرد نقشه‏های مفهومی بر درک دانش‎آموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی، نشریه رویکردهای نوین آموزشی، 7(2)، 23-52.
سعیدی، علی؛ سیف، علی‏اکبر؛ اسدزاده، حسن؛ ابراهیم قوام، صغری (1392). مقایسه اثربخشی شیوه‏های ارائه و تهیه نقشه‏های مفهومی بر درک مطالب، مجله روان‌شناسی مدرسه، 2(3)، 125-143.
سیف، علی اکبر (1396). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. (چاپ هفتم). تهران: انتشارات دوران.
صیادی، صادق؛ مصرآبادی، جواد (1397). فراتحلیل اثربخشی آموزش نقشه مفهومی بر شاخص‏های شناختی، فراشناختی و عاطفی پیشرفت تحصیلی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11)، 67-94.
عمرانی ساروی، صغری (1391). مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداوم دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر. رساله دکتری رشته برنامه‏ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور تهران.
مشایخی، بیتا؛ شفیع‏پور، سید مجتبی (1391). بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‏های
ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‏ها. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 19(67)، 119-142.
مشعشعی، سید محمد؛ هاشمی، سید عباس؛ فروغی، داریوش (1397). تأثیر تفاوت‎های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 415-432.
معراجی، مرضیه؛ سادات محمودیان، ساناز؛ هوشمند، الهه (1395). تأثیر نقشه مفهومی در آموزش: مروری نظام‎مند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(35)، 283-297.
مهدوی، غلامحسین؛ زمانی, رضا (1397). تأثیر ویژگی‌های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش‌ کردن زمان از جانب حسابرس. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 555-570.
میرزایی، محمد سعید؛ کریمی، محمود (1397). بررسی تأثیر آموزش هموویژولانس به روش نقشه مفهومی بر سطح آگاهی دانشجویان پرستاری. مجله علمی پژوهان، 17(1)، 51-56.
نوروش، ایرج (1378). به سوی آینده‏ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 8(2)، 50-84.
References
Accounting Education Change Commission (AECC). (1992). The First Course in Accounting: Position Statement No. 2. Issues in Accounting Education, 7(2), 249-251.
Alfayoumi, I. (2019). The Impact of Combining Concept-Based Learning and Concept Mapping Pedagogies On Nursing Students' Clinical Reasoning Abilities. Nurse Education Today, 72, 40-46.
Apostolou, B., Dorminey, J. W., Hassell, J. M., & Rebele, J. E. (2017). Accounting Education Literature Review (2016). Journal of Accounting Education, 39, 1-31.
Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A Proposed System and its Control Processes. In Psychology of Learning and Motivation (Vol. 2, pp. 89-195). Academic Press.
Ausubel, D. P. (1962). A Subsumption Theory of Meaningful Verbal Learning and Retention. The Journal of General Psychology, 66(2), 213-224.
Ausubel, D. P., & Robinson, F. G. (1969). School Learning: An Introduction to Educational Psychology. Holt, Rinehart and Winston.
Badri, A. (1993). Philosophical Approach in Accounting Education. Journal of Accounting and Auditing Review, 2(3), 5-23. (in Persian)
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A. & Salehi, M. (2018). Investigating the Influence of Managers' Narcissism on Financial Reporting Quality. Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478. (in Persian)
Bedford, N. M., & Shenkir, W. G. (1987). Reorienting Accounting Education. Journal of Accountancy, 164(2), 84.
Bonate, P. L. (2000). Analysis of Pretest-Posttest Designs. Chapman and Hall/CRC.
Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2006). Basic Epidemiology. World Health Organization.
Duffy, W. A. (1990). A Graphical Analysis of Interest Capitalization. Journal of Accounting Education, 8(2), 271-284.
Eggen, P., & Kauchak, D. (2001). Educational Psycology: Windows on Classrooms. 8th. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Esmaili kia, G., Najafnia, S. & Oshani, M. (2019). Investigating the Relationship between External Corporate Governance Mechanisms and Financial Fraud, Focusing on Cognitive Evaluation Theory Insights on Agency Theory Prescriptions. Accounting and Auditing Review, 26(2), 169-192. (in Persian)
Fraser, K., & Edwards, J. (1985). The Effects of Training in Concept Mapping on Student Achievement in Traditional Classroom Tests. Research in Science Education, 15(1), 158-165.
Greenberg, R. K., & Wilner, N. A. (2015). Using Concept Maps to Provide an Integrative Framework for Teaching the Cost or Managerial Accounting Course. Journal of Accounting Education, 33(1), 16-35.
Gul, R. B., & Boman, J. A. (2006). Concept Mapping: A Strategy for Teaching and Evaluation in Nursing Education. Nurse Education in Practice, 6(4), 199-206.
Heinze-Fry, J. A., & Novak, J. D. (1990). Concept Mapping Brings Long-Term Movement Toward Meaningful Learning. Science Education, 74(4), 461-472.
Horton, P. B., Mcconney, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G. J., & Hamelin, D. (1993). An Investigation of the Effectiveness of Concept Mapping as an Instructional Tool. Science Education, 77(1), 95-111.
Irvine, H. J., Cooper, K., & Jones, G. (2006). Concept Mapping to Enhance Student Learning in a Financial Accounting Subject.
Jaafarpour, M., Aazami, S., & Mozafari, M. (2016). Does Concept Mapping Enhance Learning Outcome of Nursing Students? Nurse Education Today, 36, 129-132.
Kinchin, I. M. (2006). Concept Mapping, Powerpoint, and a Pedagogy of Access. Journal of Biological Education, 40(2), 79-83.
Leauby, B. A., & Brazina, P. (1998). Concept Mapping: Potential Uses in Accounting Education. Journal of Accounting Education, 16(1), 123-138.
Maas, J. D., & Leauby, B. A. (2005). Concept Mapping-Exploring Its Value as a Meaningful Learning Tool in Accounting Education. Global Perspectives on Accounting Education, 2, 75.
Mahdavi, G. & Zamani, R. (2018). The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor. Accounting and Auditing Review, 25(4), 555-570. (in Persian)
Mashayekhi, B., Shafi Poor, S.M. (2012). Investigation of Accounting Education System Efficiency in Iranian Universities. Journal of Accounting and Auditing Review, 19(67), 119-142. (in Persian)
Mcleod, G. (2003). Learning Theory and Instructional Design. Learning Matters, 2(2003), 35-43.
Meraji, M., Sadat Mahmoodian, S., Hooshmand, E. (2016). The Effect of Concept Map on Education: a Systematic Review. Journal of Iranian Association of Medical Education, 16(35), 283-297.
Metcalf, S. J., Reilly, J. M., Kamarainen, A. M., King, J., Grotzer, T. A., & Dede, C. (2018). Supports for Deeper Learning of Inquiry-Based Ecosystem Science in Virtual Environments-Comparing Virtual and Physical Concept Mapping. Computers in Human Behavior, 87, 459-469
Mih, C., & Mih, V. (2011). Conceptual Maps as Mediators of Self-Regulated Learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 390-395.
Mirzaee, M.S., Karimi, M. (2018). The Assessment of the Effect of the Haemovigilance Education by the Conceptual Map on the Knowledge of Nursing Students. Journal of Pajouhan Scientific, 17(1), 51-56. (in Persian)
Moshashaei, S., Hashemi, S. & Foroughi, D. (2018). The Effect of Auditors’ Individual Differences on Their Professional Commitment: the Mediation Effect of Ethical Climate Fit. Accounting and Auditing Review, 25(3), 415-432. (in Persian)
Niemelä, P., & Mylläri, J. (2016). Crowd In Map Out: Co-Creative Knowledge Building Of IGCSE Math. Proceeding from 7th International Conference on Concept Mapping, Tallinn, Estonia.
Noravesh, I. (1999). Towards A Future for the Accounting Substructure of Developing Countries. Journal of Accounting and Auditing Review, 8(2), 50-84. (in Persian)
Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press.
Omrani, S. (2012). A Study to Compare Learning and Motivation of Continuing Medical Education in the Medical University of Kermanshah Using the Current Instruction, Instruction Designed Based on Merrill’s, Reigeluth’s Models and Merrill’s, Reigeluth’s & Keller’s Models. Ph.D. Thesis in Distance Educational Planning, Payame Noor University of Tehran. (in Persian)
Park, H. G. (1989). A Three-Dimensional Graphic Display of the Impact of Inventory Changes on Absorption and Direct Costing Incomes. Journal of Accounting Education, 7(2), 279-292.
Piri, P., Mesrabad, J., Azizi, H. (2017). The Effectiveness of Concept Map Based Instruction on Concept Retention and Comprehension in Science and Social Lessons in the Elementary Sixth Grade. Journal of Research in Curriculum Planning, 14(28), 91-99. (in Persian)
Pishgooie, A. H., Abdi, A., Mazhari, M. S., & Nazari, M. R. (2019). Comparing Two Teaching Methods Based on Concept Map and Lecture on the Level of Learning in Basic Life Support. Nurse Education in Practice.
Raval, V., & Shimerda, T. A. (2002). Integrating AIS Course Content Using Concept Maps. The Review Of Business Information Systems, 6(3), 85-95.
Reyhani, E., Bakhshalizadeh, Sh., Ostadi, M. (2012). The Impacts of Using Concept Conceptual Maps on Mathematics Students' Understanding of Trigonometric Functions. Journal of New Educational Approaches, 7(2), 23-52. (in Persian)
Saeedi, A., Saif, A.A., Asadzadeh, H., Ebrahimi Qavam, S. (2013). Comparing Effectiveness of Methods of Presentation and Providing Concept Maps on Reading Comprehension. Journal of School Psychology, 2(3), 125-143. (in Persian)
Saghafi, A., Mohamadzadeh Novin, A., Royaei, R.A. (1992). Promoting Accounting Education in Developing Countries: Case of Iran. Journal of Research In Curriculum Planning, 1(1), 80-90. (in Persian)
Sayadi, S., Mesrabadi, J. (2018-2019). The Meta-Analysis of Effectiveness of Concept Mapping Instruction on Cognitive, Meta-Cognitive and Emotional Indexes of Academic Achievement. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(11), 67-94.
(in Persian)
Seif, A.A. (2017). Modern Educational Psychology: Psychology of Learning and Instruction. (Seven Edition). Tehran: Doran. (in Persian)
Sun, J. C. Y., & Chen, A. Y. Z. (2016). Effects of Integrating Dynamic Concept Maps with Interactive Response System on Elementary School Students' Motivation and Learning Outcome: The Case of Anti-Phishing Education. Computers & Education, 102, 117-127.
Svanström, M., Sjöblom, J., Segalàs, J., & Fröling, M. (2018). Improving Engineering Education for Sustainable Development Using Concept Maps and Multivariate Data Analysis. Journal of Cleaner Production, 198, 530-540.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental Designs Using ANOVA. Thomson/ Brooks/ Cole.
Taghizadeh, M., Fathiazar, E., Azarbakhsh, M. (2018). Effect Education with Conceptual Mapping on the Academic Achievement of Biology Lesson for High School Students in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad. Journal of Research in Curriculum Planning, 15(32), 182-190. (in Persian)
Verma, J. P. (2012). Data Analysis in Management with SPSS Software. Springer Science & Business Media.