اطلاعات بازار دربارۀ عوامل بنیادی و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هنگامی که سرمایهگذاران به آگاهی بیشتری در مورد عوامل بنیادینی که مختصات مالی شرکت را ترسیم میکنند، دست مییابند، بهطور منطقی میباید توانایی بیشتری نیز برای تشخیص مدیریت سود داشته باشند. بنابراین در چنین شرایطی، مدیران انگیزه کمتری برای دستکاری یا مدیریت سود دارند. پژوهش پیش رو بهصورت تجربی، به بررسی تأثیر آگاهی سرمایهگذاران از چهار عامل مهم بنیادی شرکت بر توانایی آنها در شناسایی سودهای مدیریتشده در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. دورۀ زمانی مورد مطالعه سالهای 1380 تا 1388 و نمونۀ انتخابی شامل 119 شرکت است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که دانش بازار از دو عامل بنیادی جریان نقد عملیاتی و نسبت بازده مالکانه، تأثیری کاهنده و معنادار بر سطح مدیریت سود دارد، اما شواهدی دال بر وجود چنین تأثیر منفی و معناداری در مورد دو عامل بنیادی دیگر؛ یعنی کیفیت سود و نوسان فروش یافت نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رMarket Information about Firms’ Fundamentals and Earnings Management: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Babajani Babajani 1
  • Tahriri Tahriri 2
1
2
چکیده [English]

When investors have more information about the firm fundamentals which determine the financial situation of firm, they should be more capable of detecting earnings management and managers therefore will have less incentive to manage earnings. This paper empirically tests the impact of Market information about four important firms’ fundamentals on the level of earnings management. The results show that the firms are less likely to manage earnings when investors know more about operation cash flow and stockholders equity return. But there is no evidence to support this negative and significant influence in the case of two other examined fundamentals which are earnings quality and sale variation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation Cash Flows
  • Earnings Quality
  • Stockholders Equity Return
  • Earnings management
مرادزاده فرد، م.؛ ناظمی اردکانی، م.؛ غلامی، ر.؛ فرزانی، ح. (1388). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16 (55): 98- 85.##
مهرانی، س.؛ مهرانی، ک.؛ کرمی، غ. (1388). استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت‎های موفق از ناموفق. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (38): 92-77.##
نوروش، ا. و حسینی، س.ع. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎موقع بودن) و مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16 (55): 134-117. ##
Barth, M.E., Elliot, I.A. and Finn, M.W. (1999). Market rewards associated with patterns of increasing earnings. Journal of Accounting Research, 37 (2): 387-413.##
Burgstahler, D. and Dichev, I. (1997). Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. Journal of Accounting and Economics, 24 (1): 99–126.##
Cheng, C.H. (2006). Information asymmetry and earnings management in Taiwanese tech industry. Retrieved from www.knjc.edu.tw.##
Collins, D.W., Kothari, S.P., Shanken, J. and Sloan, R. (1994). Lack of timeliness and noise as explanations for the low contemporaneous return-earnings association. Journal of Accounting and Economics, 18: 289-324.##
Fischer, R.E. and Stochen, P.C. (2004). Effect of investor speculation on earnings management. Journal of Accounting Research, 42(5): 843-870.##
Fischer, R.E., and Verrecchia, R.E. (2000). Reporting bias. The Accounting Review, 75: 229-245.##
Gelb, D.S. and Zarowin, P. (2002). Corporate disclosure quality and informativeness of stock prices. Review of Accounting Studies, 7: 33-52.##
Kim, Y. (2001). Disclosure and earnings management by seasoned equity offerings firms. Retrieved from SSRN database.##
Kim, Y., Lin, C. and Rhee, S.G. (2003). The relation of earnings management to firm size, College of Business Administration University of Hawaii, Retrieved from http://www.hawaii.edu/~fima / Working_Papers##
Kothari, S., Leone, A. and Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting & Economics, 39(1): 163–197.##
Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 17: 1315-1335.##
Lee, Y.J., Petroni, K.R. & Shen, M. (2006). Cherry picking, disclosure quality, and comprehensive income reporting choice. Contemporary Accounting Research, 23 (3): 655–692.##
Marciukaityte, D. and Park, J. C. (2009). Market competition and earnings management. Retrieved from SSRN database.##
Richardson, V. (2000). Information asymmetry and earnings management: some evidence, Review of Quantitative Finance and Accounting, 15: 325-347.##
Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting Horizons, 3: 91-106.##
Skinner, D. and Sloan, R. (2002). Earnings surprises, growth expectations, and stock returns, or, don’t let an earnings torpedo sink your portfolio. Review of Accounting Studies, 7 (2/3): 289-312.##
Tucker, X.J. and Zarowin, P. (2006). Does income smoothing improve earnings informativeness? The Accounting review, 81 (1): 251-270.##
Vermaelen, T. (1981). Common stock repurchases and market signaling: An empirical study. Journal of Financial Economics, 9: 139-183.##
Wang, L. (2010). Cross-Listing and the value of bonding under increased market integration. Retrieved from SSRN database.##
You, H. (2007). Investor’s information about firm’s fundamentals and earnings management. (Doctoral dissertation),Retrieved from Proquest.##
Yu, F. (2008). Analyst Coverage and Earnings Management. Journal of Financial Economic, 88: 245-271.##
##